ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - Elektroniczna Skrzynka Podawcza - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) Komenda Główna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

adres skrzynki: /773avp0thz/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza innych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Wydział Finansów: /773avp0thz/KWPOpWFinansow

Wydział Ruchu Drogowego: /773avp0thz/KWPOpWRD

Wydział Kontroli: /773avp0thz/KWPOpWKon

Wydział Postępowań Administracyjnych (Broń): /773avp0thz/zgoda

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

2. Złożenie dokumentów w godzinach 7.30 - 15.30 w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2 na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych) to: 

 • DOC, DOCX, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • XML
 • SVG
 • PDF
 • ZIP

3. Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5 MB, w tym łączny rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2008
Data modyfikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry