Zasady składania petycji - Petycje - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycyje można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronach poszczególnych jednostek.

Informacja dotycząca sposobu złożenia petycji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu:

Petycje można składać:

  • listownie na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej komendant@op.policja.gov.pl.

 

Zasady składania petycji

Szczegółowe zasady dotyczące petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną lub grupę podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji;

Petycje można składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, składającego petycję w interesie innego podmiotu.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmioty wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Ochrona danych osobowych - petycje

Metryczka

Data publikacji : 24.03.2020
Data modyfikacji : 20.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry