załatwianie spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Służba i praca w Komendzie, w dniach od poniedziałku do piątku, rozpoczyna się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów, określonym odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw wewnętrznych i czasu pracy pracowników, określonym ustawą - Kodeks Pracy i odrębnymi przepisami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Wszystkie sprawy załatwiane są według kolejności ich zgłoszeń.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu:

W trosce o zdrowie interesantów i pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału, w następujących sprawach:

  1. Sekretariat  tel. - 47 861 2376;
  2. Pozwolenia na broń tel. - 47 861 2377 (m. Opole i powiat opolski), 47 861 2662 (powiaty nyski, oleski, krapkowicki, kędzierzyński, prudnicki), 47 861 23 78 (powiaty strzelecki, kluczborski, brzeski, namysłowski);
  3. Pracownicy ochrony / dopuszczenia do posiadania broni tel. - 47 861 2664 (m. Opole i powiaty namysłowski, strzelecki), 47 861 2366 (powiaty opolski, brzeski, kluczborski, prudnicki), 47 861 2667 (powiaty nyski, oleski, głubczycki, krapkowicki, kędzierzyński);
  4. Podmioty gospodarcze tel. 47 861 2363/74.

Aktualne godziny przyjęć: poniedziałek (9:00-15:00), wtorek (8:00-15:00), czwartek (8:00-15:00), piątek (8:00-15:00), środa – dzień bez stron.

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:

  • elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP – 773avp0thz/SkrytkaESP;
  • e-mail: wpa@op.policja.gov.pl;
  • przesłać pocztą na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, 45-086 Opole ul. Korfantego 2;
  • pozostawić w skrzynce przy wejściu do budynku Wydziału.

Wszelkie opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Miasta w Opolu.

Poruszanie się po budynku będzie ograniczone i koordynowane przez pracowników Wydziału.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O PRZESTEPSTWIE I WYKROCZENIU

Zawiadomienie takie przyjęte będzie w każdej jednostce Policji. Jeżeli okaże się ona niewłaściwa do prowadzenia danego postępowania, policjanci wykonają czynności niecierpiące zwłoki, a następnie przekażą je do właściwej jednostki Policji. 

Ze względów praktycznych najlepiej więc zgłoszenia od razu kierować do odpowiedniej jednostki Policji.

Kwestie właściwości regulują odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ

Osoba ubiegająca się na podstawie ustawy o broni i amunicji  o pozwolenie na posiadanie broni składa wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

Organ ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 2 miesięcy. Po przeprowadzeniu postępowania organ wydaje decyzję administracyjną zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 ) i doręcza ją stronie na piśmie.

Od decyzji organu I instancji przysługuje stronie odwołanie do organu II instancji (do Komendanta Głównego Policji) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się do organu wyższego rzędu, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Komendanta Wojewódzkiego Policji). Komendant Wojewódzki Policji przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (KGP) w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, chyba, że sam uwzględni odwołanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Na decyzję organu II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

WYDAWANIE LICENCJI

Komendant Wojewódzki Policji na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 273 z późn. zm.) w drodze decyzji administracyjnej wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa licencje detektywa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) Komendant Wojewódzki Policji wpisuje, odmawia wpisu i skreśla z list kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenia wydawane są w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 19.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry