Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Skargi i wnioski - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO  informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 45-077 Opole.
 2. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wyznaczył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu Inspektora Ochrony Danych (IOD) - podkom. Rafała Góreckiego, kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail:  iod.kwp@op.policja.gov.pl.
 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, są przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia Pani/Pana skargi/wniosku, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych oraz Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 7. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy  i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz Zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji jest obowiązkowe, gdyż wynika z zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania wskazanych wyżej danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie przyjętej/przyjętego skargi/wniosku.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 16.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry