Dostęp do informacji publicznej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Opolu, jest udostępniana na wniosek.

1. WNIOSEK

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania > Wzór wniosku

może być:

  • złożony osobiście
  • wysłany pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole
  • wysłany za pośrednictewm poczty elektronicznej na adres: komendant@op.policja.gov.pl
  • wysłany za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrzynki: /773avp0thz/skrytka

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

3. OPŁATY

Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy dostęp do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku odnotowania wpływu opłaty do organu, zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy, termin udostępnienia informacji publicznej ulegnie przedłużeniu.

 

   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

Administratorem Pani/ Pana danych podanych we wniosku jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, zwany dalej Administratorem. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KWP w Opolu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod.kwp@op.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Dane inspektora znajdują się na stronie internetowej KWP w Opolu w zakładce Ochrona danych oraz BIP KWP w Opolu w zakładce Ochrona danych osobowych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi ma wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w określonych sytuacjach przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym z wykorzystaniem profilowania).

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum. W związku z tym, iż prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji). W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry