Status prawny KWP w Opolu - Status prawny - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KWP w Opolu

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145).

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Siedziba KWP znajduje się w Opolu, przy ul. Korfantego 2

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Głównej Policji określają:

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 13 poz. 50)

Statut KWP w Opolu nadany jest przez Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 r w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Struktura organizacyjna KWP w Opolu uregulowana jest Regulaminem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 13 lutego 2024 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wykonuje na obszarze województwa opolskiego, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

  1. wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  1. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  2. komendant komisariatu Policji.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 18.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Obacz
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Stefanik
do góry